Rekrutacja

Okres trwania rekrutacji/ naboru: XI.2023-II.2024r.

Prowadzona przez Nas rekrutacja ma charakter zarówno mobilny jak i stacjonarny.

Przygotowaliśmy już Regulamin rekrutacji, który zawiera m.in. katalog przejrzystych i jednoznacznie zdefiniowanych kryteriów rekrutacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć dokumenty aplikacyjne, kwalifikujące ich do uczestnictwa w Projekcie, tj:

 1. Formularz rekrutacyjny -załącznik nr 1.
 2. Ankietę rekrutacyjna- wstępny wywiad- załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO- załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie uczestnika projektu o zamieszkiwaniu /przebywaniu na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego- załącznik nr 4.
 5. Oświadczenie o posiadaniu umiejętności podstawowych (rozumienie i tworzenie informacji ,rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe),odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia-załącznik nr 5.

Dodatkowo jeśli dotyczy:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy- o świadczeniu pracy na terenie województwa lubelskiego -w przypadku osób pracujących.
 2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub
  potwierdzenie wygenerowane z Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  potwierdzające status osób jako osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania (zaświadczenie/potwierdzenie obejmujące brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem
  lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy (PUP), dokumentem tym może być również zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego
  wydania.
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia- w przypadku osób z niepełnosprawnością.
 4. Ankieta nt. potrzeb osób z niepełnosprawnością- załącznik nr 6.
 5. Oświadczenie uczestnika projektu o niskich kwalifikacjach- załącznik nr 7.
 6. Dokument potwierdzający status osoby korzystającej w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady(UE)2022/382 z dn.4.03.2022r-w przypadku osób z Ukrainy.

Dokumenty można dostarczać: drogą pocztową ,mailowo, osobiście w biurach projektu.

 • Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi – 90 cm, oznaczenie tras, brak stopni i progów, dostęp do windy, platformy przy schodowej oraz dostępna toaleta, możliwość pokonania schodów dzięki szynom najazdowym, dzwonek przed wejściem do budynku, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej, parking, w tym miejsca postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komisja rekrutacyjna dokona oceny formalnej oraz strategicznej Państwa dokumentów. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu
się do projektu osobiści, telefonicznie lub e-mailowo. Osoby zakwalifikowane zostaną skier na diagnozę–I etap.
Pozostałe osoby spełniające kryterium udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne: wiek osoby, świadczenie pracy na terenie woj. lubelskiego, zamieszkanie/przebywanie na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu KC, posiadanie niskich umiejętności podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgłoszenie z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności ,kompetencji.

Mogą Państwo uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne za spełnienie poniższych kryteriów:

  1. Osoby z niepełnosprawnością- 10 pkt.
  2. Osoby starsze(+60) -10 pkt.
  3. Osoby o niskich kwalifikacjach -10 pkt,
  4. Osoby korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE)2022/382 z dn.4.03.2022r.-10 pkt.
Language/Язик »