Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Integracyjnym WINDA. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury). Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych, Priorytet X Lepsza  edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt współfinansowane są ze środków UE w ramach EFS+.

Okres realizacji: 02.11.2023-30.06.2024r.

 

Zadania:

 1. Diagnoza umiejętności mająca na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służąca odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego- DIAGNOZA – ETAP 1-2h zegarowe/ osoba, ETAP II – 2h zegarowe /osoba i ETAP III – 2h zegarowe./osoba. – zajęcia indywidualne dla 60 Uczestników/czek, łącznie 240h zegarowych.
 2. Wsparcie w ramach kompetencji cyfrowych- zajęcia  grupowe  dla 21 osób:  2 grupy – 96h dydaktycznych, łącznie 192h dydaktycznych.
 3. Wsparcie w ramach kompetencji językowych  dla osób z Ukrainy- zajęcia  grupowe dla 18 osób:  2 grupy- 80h dydaktycznych ,łącznie 160h dydaktycznych.
 4. Wsparcie w ramach podstawowych umiejętności/kompetencji- zajęcia grupowe  dla 60 osób: 5 grup – 40h dydaktycznych, łącznie  200 h dydaktycznych.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 60 osób dorosłych (31K,29M)spełniających wszystkie poniższe warunki:

 1. osoby, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 2. posiadają umiejętności podstawowe(rozumienie i tworzenie informacji ,rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe),odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu  na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 3. zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia, umiejętności ,kompetencji.

Minimum 50% Uczestników /czek  tj. 30  osób grupy docelowej  będą stanowić:

 •  osoby starsze i/lub
 •  osoby o niskich kwalifikacjach i/lub
 •  osoby z niepełnosprawnościami -min.10 osób.

Minimum 30% tj. 18osób  z grupy docelowej  będą stanowić osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady(UE) 2022/382 z dn.4.03.2022r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu  art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

 

CEL PROJEKTU

Realizowane wsparcie bezpośrednio dla osób wyżej wymienionych przyczynić się ma do nabycia umiejętności/kompetencji podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności ,wiedzy i kompetencji odpowiednich  dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie Rady z dnia 22.05.2018r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018,str.1)poprzez nabycie kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Projekt zakłada wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”

Projekt zakłada komplementarność wsparcia z konkretnym projektem finansowanym ze środków UE ze środków krajowych lub innych źródeł zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera projektu, w tym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (w tym także z poprzednich perspektyw finansowych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Utrzymanie zaangażowania edukacyjnego u 60osób dorosłych, przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 2. Nabycie umiejętności/kompetencji u min. 48 osób.- poprzez walidację umiejętności/kompetencji.
 3. Umiejętność posługiwania się językiem polskim przez osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej u 18 osób.

 

Główne rezultaty projektu

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 25K, 23M, łącznie 28 osób

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu:9K, 8M, łącznie 17 osób

 

Wartość projektu (łączny koszt projektu): 298 927,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 254 088,37 zł

Dofinansowanie ogółem: 283 981,12 zł

Budżet Państwa: 29 892,75 zł

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE

Language/Язик »