Usługi

Ścieżka wsparcia przewidziana w Projekcie dla Uczestników/czek:
Zadanie 1
DIAGNOZA – ETAP II – 2h zegar./os. i ETAP III – 2h zegar./os. – zajęcia indywidualne – 60 os. x 4h zegar. = 240h. Okres realizacji zadania: 2023-11-02- 2024-02-29r.
Zadanie realizowane będzie przy udziale Lidera i Partnera.
Będzie realizowane w formie zajęć indywidualnych prowadzonych przez Psychologa lub
Doradcę zawodowego. Diagnoza umiejętności ma na celu określenie poziomu posiadanych
umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich
poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego. Diagnozę
podzielona zostanie na trzy etapy:
1) Etap I – służący określeniu czy kandydat spełnia warunki
udziału w projekcie (wstępny wywiad mający na celu ustalenie podstawowych danych społeczno-demograficznych kandydata, takich jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, itd. oraz określenie
poziomu posiadanych umiejętności podstawowych) – etap realizowany w ramach rekrutacji – 2h
zegar./os. – koszty pośrednie;
2) Etap II – służący zbadaniu umiejętności podstawowych i potrzeb
osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (uwzględniając kompetencje społeczne,
czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie)- 2h zegar./os. ;
3) Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań- 2h zegar./os. Diagnoza zakończy się opracowaniem raportu indywidualnego (informacji zwrotnej) uwzględniającego plan dalszych działań dla każdego uczestnika. Dopasowana i elastyczna oferta uczenia się (poprzez wsparcie edukacyjne) ma na celu rozwinięcie i podniesienie poziomu wybranych umiejętności oraz będzie zgodna z wynikami diagnozy umiejętności.
Zadanie kluczowe- pozwalające na dostosowanie form wsparcia do potrzeb Uczestników/czek.

Zadanie 2
Wsparcie w ramach kompetencji cyfrowych – zaj. grupowe – 21 os. – 2 gr. – 96h dyd/gr – 2 gr x 96h = 192h dyd. Okres realizacji zadania: 2023-12-01-2024-03-31 r.
Zadanie realizowane przez Lidera w formie zajęć grupowych. Będzie realizowane zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy„DigComp”.Wsparcie dla osób o niskich umiejętnościach /kompetencjach (w tym cyfrowych dla grup wykluczonych cyfrowo)realizowane będzie poza systemem BUR i PSF, umożliwi
wdrażanie Upskilling pathways. Wdrażanie Upskilling pathways stanowią element wdrożenia zaleceń Rady z dn.19.12.2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności :nowe możliwości dla
dorosłych(Dz.Urz.UE C 484 z 24.12.2016, str.1),którego celem jest zaoferowanie osobom dorosłym o niskich umiejętnościach podstawowych dostępu do ścieżek poprawy tychże umiejętności ,tj:
a)możliwości przejścia oceny, np.audytu umiejętności ,w celu określenia posiadanych umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy, w tym z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji oraz b)dopasowanych i elastycznych ofert uczenia się, zgodnie z wynikami audytu umiejętności oraz c)walidacji i uznania nabytych umiejętności /kompetencji podstawowych lub certyfikacji
kwalifikacji, w tym zachęcenie do założenia „Mojego portfolio”lub konta Europass.Wsparcie pozwoli na:
a)nabycie umiejętności /kompetencji podstawowych lub
b)osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności ,wiedzy i kompetencji ,odpowiadających dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie ,w oparciu o zalecenie Rady z dn 22.05.2018r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(Dz.Urz.UE C
189z04.06.2018,str.1),poprzez nabycie kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
Realizacja wsparcia :
a)wspiera zaangażowanie odpowiednich podmiotów publicznych i prywatnych w dziedzinie kształcenia i szkolnictwa ,zatrudnienia, spraw społecznych, kultury i w innych odnośnych obszarach polityki,
b) zapewnia usługi z zakresu doradztwa lub mentoringu w celu wspierania postępów os uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności,
c)wspiera kształcenie i ustawiczne doskonal zawodowe personelu zaangażowanego w
realizacje ścieżek poprawy umiejętności ,
d)Monitorowanie.
Oferta uczenia się zostanie uzupełniona przez szeroko zakrojone działania związane z dotarciem do grupy docelowej oraz zmotywowania jej do skorzystania z pomocy. Wsparcie stanowi trwałe uzupełnienie systemu edukacji dorosłych w regionie, w tym lokalnych inicjatyw na rzecz uczenia się dorosłych. UP otrzymają materiały szkoleniowe (długopis, zeszyt)podręcznik,skrypt,serwis kawowy, obiad.
Program szkolenia “Podstawowy kurs komputerowy :MS Word-16h;MS Excel-arkusze kalkul-20h;MS PowerPoint-grafika-20h;Przeglądanie stron internetowych i komunikacja-20h+dodatkowo ZESTAW NR 1–Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej wypracowane w ramach projektu „Szansa–Nowe możliwości dla dorosłych”-20h.Kurs zakończy się egzaminem, zostanie wydane zaświadczenie. Kompetencje weryfikowane będą w 4 etapach :
a) ETAP I–Zakres
b) ETAP II – Wzorzec
c) ETAP III – Ocena
d) ETAP IV-Porównanie

Zadanie 3
Wsparcie w ramach kompetencji językowych – język polski – zaj. grupowe -18 os. – 2 gr x 9 os. – 80h dyd/gr – 80h x 2 gr = 160h. Okres realizacji zadania: 2024-01-01- 2024-05-31r.

Zadanie realizowane będzie przez PARTNER, w formie zajęć grupowych. Wsparcie dla
Osób dorosłych, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony. Po ukończeniu kursu UP podejdą do egzaminu na poziomie A1.Grafik zajęć będzie planowany indywidualnie dla każdej grupy w oparciu o zgłoszone w ankietach preferowane dni i godziny.
Program zajęć-80 godzin dydaktycznych:
1.Rozumienie-słuchanie
2.Rozumienie-czytanie
3.Pisanie
4.Mówienieinterakcja
5.Mówienie-produkcja.
Osiągnięcia dotyczą podstawowego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie trzech podstawowych sprawności językowych, jakimi są rozumienie, mówienie i pisanie.
Zagadnienia gramatyczno-leksykalne obejmują treści, których opanowanie niezbędne jest do
porozumiewania się w języku polskim na poziomie podstawowym .Uczestnicy/czki otrzymają materiały szkoleniowe (długopis, zeszyt),podręcznik, skrypt, serwis kawowy, obiad.
Kompetencje weryfikowane będą w 4 etapach :
a) ETAP I–Zakres
b) ETAP II – Wzorzec
c) ETAP III – Ocena
d) ETAP IV-Porównanie

Zadanie 4
Wsparcie w ramach podstawowych umiejętności/kompetencji – zaj. grupowe – 60 os. – 5 gr – 20h dyd/zestaw – 2 zestawy do wyboru 40h x 5 gr = 200 h. Okres realizacji zadania: 2024-01-01- 2024-06-30 r.
Zadanie realizowane przez Lidera w formie zajęć grupowych- min.6h/dzień .Projekt zakłada wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”.
Zestawy do wyboru- na podstawie zestawów wypracowanych w ramach projektu „Szansa–Nowe możliwości dla dorosłych”-każdy zestaw-20h dydaktycznych:
1.Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych -Efekty uczenia
się: Przygotowuje pismo urzędowe, Wypełnia formularz urzędowy, Wskazuje źródła, z których może korzystać przy tworzeniu pisma oraz wypełnianiu formularza urzędowego.
2.Tworzenie listu motywacyjnego i CV-Przygotowuje informacje niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na ofertę, Posługuje się wiedzą na temat źródeł wsparcia. Przygotowuje CV, opracowuje list motywacyjny.
3.Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł-Identyfikuje
komunikaty perswazyjne i manipulacyjne zawarte w materiałach reklamowych, ocenia jakość i
przydatności produktu na podstawie informacji z ulotki, opakowania produktu i jego ceny, porównuje informacje zawarte materiałach reklamowych i promocyjnych, z danymi z innych źródeł.
4.Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych- Wykorzystuje wyszukiwarkę
internetową do wyszukiwania, oceniania i zbierania informacji, ocenia bezpieczeństwo korzystania
ze strony internetowej lub portalu społecznościowego, zakłada konto na portalu
społecznościowym, korzysta z portalu społecznościowego, korzysta z komunikatorów internetowych.
5.Planowanie i prowadzenie domowego budżetu-Planuje i monitoruje miesięczny budżet
gospodarstwa domowego, posługuje się wiedzą dotyczącą kredytów i pożyczek, korzysta z arkuszy
kalkulacyjnych.
6.Prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane oraz przygotowanie do remontu-
Przygotowuje kalkulację remontu, planuje źródła finansowania prac, korzysta z arkuszy
kalkulacyjnych.
Dobór zestawu na etapie I Diagnozy umiejętności UP. Uczestnicy/czki otrzymają skrypt, serwis kawowy, obiad.
Kompetencje weryfikowane będą w 4 etapach :
a) ETAP I–Zakres
b) ETAP II – Wzorzec
c) ETAP III – Ocena
d) ETAP IV-Porównanie

Language/Язик »